English
French
Arabic
Persian
Turkish
Hebrew
Kurdish

 

Türkçe
Anglais Français Arabe Persan Turc Hébreu Kurde


- Amaç
- Etkinlikler
- Finansman

- Amaç

Ortadoğu Paktı (MEP) devletten bağımsız bir organizasyon olarak 2008 yılının Ocak ayında kuruldu. Amacı birleşmiş ve refah içinde, insan onuruna, demokrasi, kadın-erkek eşitliği, insan ve azınlık haklarına saygı üzerine kurulmuş bir Ortadoğu’ nun yapılanmasını desteklemektir. Bu amaç doğrultusunda Ortadoğu’da dernek başkanlarını, demokratik politik parti temsilcilerini ve kişisel lobicileri bölgesel bir pakt etrafında toplamayı öngörür.

Ortadoğu’daki her türlü politik, sosyal, kültürel, demokratik, yıkıcı olmayan eğilime açık olan Ortadoğu Paktı, kesinlikle hiçbir devlete, cemaate ya da uluslararası organizasyona karşı değildir. Bölgede yaşayan sivil halkın uluslararsi kurallar ve ulusal egemenliklere saygılı bir biçimde hareketlenmesini sağlamayı kendisine amaç olarak seçmiştir. MEP, Sivillere bilerek ve isteyerek zarar verecek her türlü şiddet eylemini kınar, bu eylemi gerçekleştiren kişinin kurumsal niteliği ve eylemin sebebi (politik, dini, ya da ideolojik) önemli değildir.

Map

Ortadoğu denildiğinde bahsettiğimiz alan haritada görülen devletlerden oluşur. Bu alanı coğrafi, politik, kültürel, demografik açıdan beş bölgeye ayırabiliriz:

Mısır (Mısır Arap Cumhuriyeti);
Türkiye (Türkiye Cumhuriyeti);
İran (İran İslam Cumhuriyeti);
Verimli Yarımay (Irak Cumhuriyeti, İsrail Devleti, Jordan Haşemi Krallığı, Lübnan Cumhuriyeti, Filistin Yönetimi, Suriye Arap Cumhuriyeti);
Arabistan (Suudi Arabistan Krallığı, Bahreyn Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt Devleti, Katar Devleti, Uman Saltanatı, Yemen Cumhuriyeti).

- Etkinlikler

Paris’ten yönetilen Ortadoğu Paktı, çalışmalarını kendi analiz ve raporları doğrultusunda bir istihbarat ve araştırma grubu olarak sürdürür. Bu paktın bir diğer görevi ise Avrupa’daki bir seri karar yetkisi olan makamın üzerindeki etkisiyle bir baskı grubu oluşturmaktır. Bu makamları şöyle sıralayabiliriz: Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu; milli yönetim, yetkili ve parlamentolar; devletten bağımsız organizasyonlar ve sivil toplum örgütleri. Son olarak Ortadoğu’daki farklı reformist hareketler ve aynı zamanda azınlıkların temsilcileri arasında bir bağdaşma ve eşgüdümleme ortamı yaratmayı kendine görev bilir.

Ortadoğu Paktı’nın etkinlikleri milletlerarası bir dayanışma ve tam bir bölgesel kaynaşma dinamiği yaratmayı amaçlar. Bu amacına ulaşmak için bir yandan Ortadoğu’nun Arap olmayan bileşenlerini (Türkiye, Iran, İsrail) bu bölgede meşru söz hakki olan devletler olarak tanıtır ve destekler, bir diğer yandan azınlık grupların gelecek için görüş alanlarını kuvvetlendirir. Azınlıklar milli (Kurt, Türkmen, Ermeni, Çerkez…) ya da dini (Kıpti, Maronit, Maran, Alevi, Dürzi, Yezidi, Bahayi…) azınlıklar olabilir. Bunun yanında konferans ve kongrelerinin medyatik olması açısından Ortadoğu’daki reformist ve demokrat hareketlere dikkat çekme, destekleme ve gelecek için bir görüş oluşturma görevlerini de üstlenir.

- Finansman

Görevlerini yerine getirip amacına ulaşmak için Ortadoğu Paktı bir takım engellenemez gideri karşılamak zorundadır: Sabit personelin maaşı, büroların kirası, internet sitesinin yönetim giderleri, politik görüşmeler için yapılan seyahat giderleri, medya organlarıyla yapılan toplantıların giderleri, paktın katıldığı gösteri giderleri. Ortadoğu Paktı’na en iyi şekilde yapılacak yardım mali olarak bu paktı ayakta tutmaktır. Organizasyon’un muhasebesi onaylanmış bir muhasebe bürosu tarafından tutulmaktadır.

Bunun dışında Ortadoğu Paktı’nın yardıma ihtiyacı olduğu alanlardan bazıları şunlardır:

• İngilizce ve Fransızca metinlerin düzeltilmesi;
• İngilizceden Fransızcaya ve Fransızcadan İngilizceye çeviriler;
• Amaçlara ulaşmak içi hazırlanan metinlerin gönderilmesi;
• Etkinliklerle ilgilenen fikir liderleriyle (politikacılar, entellektueller, gazeteciler, dernek yöneticileri) temasa geçmek;
• Etkinliklerin ve Internet sitesindeki gelişmelerin tanıtımı.

Ortadoğu Paktı’nı savunma ve destekleme fırsatı Ortadoğu’nun demokratik ve refah içinde bir birliğe doğru ilerlemesini arzulayan, herkesin elindedir. Gelin bunu Ortadoğu’nun bütün bileşenlerine saygılı bir şekilde yapalım ve Ortadoğu’nun sesini uluslararası bir alanda duyuralım.

Ortadoğu Paktı’na katılmak | Ortadoğu Paktı’na destek olmak
Anglais Français Arabe Persan Turc Hébreu Kurde