English
French
Arabic
Persian
Turkish
Hebrew
Kurdish

 

עברית
Anglais Français Arabe Persan Turc Hébreu Kurde


- מטרה
- פעילות
- מימון

- מטרה

ברית המזרח התיכון הוא ארגון לא ממשלתי שהוקם בינואר 2008 במטרה לעודד יצירת מזרח תיכון מאוחד ושוחר שלום, המתבסס על דמוקרטיה, שוויון בין המינים וכיבוד זכויות האדם והמיעוטים. כמו כן, שואף הארגון לקבץ את נציגי ארגוני זכויות האדם, המפלגות הפוליטיות וקבוצות הלחץ הפועלות במזרח התיכון, במטרה להחיות את תפקידן של תנועות הרפורמה באזור.

הארגון פתוח לכל הזרמים הפוליטיים, החברתיים והתרבותיים הדמוקרטיים והבלתי אלימים במזרח התיכון. בנוסף, ברית זו אינה מופנית נגד אף מדינה, עדה או ארגון באזור. הארגון שואף לחזק את החברה האזרחית באזור, מתוך כבוד לגופים הלגיטימיים הבינלאומיים ולריבונות המדינות. ברית המזרח התיכון מגנה באורח רשמי כל שימוש בכוח הגורם להרג אזרחים או לפגיעה בהם בכוונה תחילה, יהיו המניעים והסיבות לכך אשר יהיו, בין אם פוליטיים, דתיים או אידיאולוגיים.

Map

ברית המזרח התיכון מורכבת מחמישה גושים תרבותיים ודמוגרפיים:

מצרים;
תורכיה;
איראן;
הסהר הפורה (עיראק, ישראל, ירדן, לבנון, הרשות הפלסטינית, סוריה);
חצי האי ערב (סעודיה, בחריין, איחוד האמירויות, כווית, קטר, עומאן, תימן).

- פעילות

מקום מושבה של הברית הוא פריז, שם היא פועלת כמרכז מחקרים ותקשורת באמצעות פרסום הדוחות והניתוחים שלה. כן היא ממלאת תפקיד פוליטי כקבוצת לחץ המשפיעה על מקבלי ההחלטות באירופה: הפרלמנט האירופאי, הנציבות האירופאית, הפרלמנטים, הרשויות הלאומיות, הממשלות, הארגונים הבלתי ממשלתיים וארגוני החברה האזרחית. הברית היא, בראש ובראשונה, כלי לתיאום בין תנועות הרפורמה השונות במזרח התיכון, ובכלל זאת נציגי המיעוטים.

דרך פעילויותיה, שואפת הברית לחזק את הסולידאריות בין מדינות המזרח התיכון, במסגרת אזורית פלורליסטית אמיתית. לשם כך, היא מקדמת באופן שיטתי גורמים לא ערביים במזרח התיכון (תורכיה, איראן, ישראל), בהיותם חלק בלתי נפרד מהפרויקט שלה באזור. בנוסף, הברית מחזקת את תפקידם של המיעוטים, הן לאומיים (כורדים, תורכמנים, ארמנים, צ’רקסים וכו’) והן עדתיים (קופטים, מרונים, אשורים, עלווים, דרוזים, יזידים, בהאים, זורואסטרים וכו’), באופן שיוביל לשילובם. בתוך כך, פועלת הברית לעודד את צמיחתן של תנועות רפורמה דמוקרטית במזרח התיכון, בפרט באמצעות הבלטת פעילויותיהן השונות, כגון כנסים, ועידות ואירועים שונים, בתקשורת האירופאית.

- מימון

לשם פעילותה, נדרשת ברית המזרח התיכון לעמוד בהוצאות שונות: שכר עובדים, ארגון ועידות, שכירת משרד, תחזוקת האתר ומימון המפגשים הפוליטיים והתקשורתיים. הדרך הטובה ביותר לסייע לברית המזרח התיכון היא תמיכה כספית.

להלן כמה תחומים בהם זקוק הארגון לסיוע:

• ניסוח מחודש של הטקסטים בצרפתית ובאנגלית;
• תרגום מאנגלית לצרפתית ולהיפך;
• הפצת תכנים התורמים להשגת מטרותיו;
• יצירת קשרים עם מעצבי דעת הקהל הנוגעים לפעילותו (פוליטיקאים, הוגי דעות, עיתונאים ומנהיגי החברה האזרחית);
• חיזוק פעילויותיו ופיתוח אתר האינטרנט של הארגון.

האפשרות לסייע לפעילותה של ברית המזרח התיכון פתוחה בפני כל מי שרוצה להפוך את המזרח התיכון לגוש דמוקרטי שוחר שלום המכבד את כל מרכיביו ומשמיע את קולו בזירה הבינלאומית.

להצטרף לברית המזרח התיכון | לסייע לברית המזרח התיכון
Anglais Français Arabe Persan Turc Hébreu Kurde